Całodobowe pogotowie pogrzebowe Szczecin

Transport zmarłych Szczecin

Nadzór nad transportem zmarłych i szczątków ludzkich sprawuje właściwy państwowy powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny, do którego należy zwracać się w sprawach wydawania pozwoleń oraz zaświadczeń.

W przypadku przewożenia zmarłych i szczątków poza granice Rzeczypospolitej Polskiej pozwolenie wydaje się po uprzednim przedłożeniu wymaganych dokumentów: właściwej władzy państwa, na którego terytorium mają być one pochowane, państw, przez których terytorium mają być przewożone, stwierdzających brak przeszkód do pochowania lub wywiezienia zwłok lub szczątków na terytorium danego państwa.

Przewóz zmarłych i szczątków przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić po uzyskaniu zaświadczenia wydanego przez polskiego konsula w państwie, z którego przewóz ten ma nastąpić, stwierdzającego brak przeszkód do wywiezienia zwłok i szczątków na terytorium innego państwa.

Pozwolenia i zaświadczenia są wydawane na wniosek osób uprawnionych, a mianowicie:

pozostałego małżonka(i) osoby zmarłej,
krewnego zstępnego (potomek w linii prostej: dziecko, wnuk, prawnuk itd.),
krewnego wstępnego (przodek w linii prostej: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.),
krewnego bocznego do czwartego stopnia pokrewieństwa,
powinowatego w linii prostej do pierwszego stopnia,
osoby dobrowolnie do tego zobowiązującej się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia albo zaświadczenia.


transport zmarłych

kaplica Łoś

transport zmarłych